குறிச்சொற்கள் இந்திய ஞானம் – விவாதங்கள்

குறிச்சொல்: இந்திய ஞானம் – விவாதங்கள்

பயனுறு சொல்

இந்திய தத்துவ மரபை எப்படி வகுத்துக்கொள்வது என்பதில் மேலைநாட்டு அறிஞர்களுக்கு எப்போதுமே ஓர் இடர் இருக்கிறது. இந்திய தத்துவம் என்று ஒன்று இல்லை, இந்தியாவில் இருப்பது இறையியலும் ஒழுக்கவியலும் மட்டுமே என்று சொல்பவர்கள்...