குறிச்சொற்கள் இந்திய சிந்தனை மரபு

குறிச்சொல்: இந்திய சிந்தனை மரபு

நான்கு அடிப்படை பேசுபொருட்கள்…

இந்திய சிந்தனை மரபை அறிவதற்கு நான்கு மையமான பேசுபொருட்களை தெளிவுபடுத்திக்கொள்வது அவசியம். அவற்றில் இருந்து இந்திய தத்துவ சிந்தனையின் தரப்புகளுக்குள் செல்வது ஒரு கயிறைப்பற்றிக் கொண்டு காட்டுக்குள் செல்வதுபோன்றது.