குறிச்சொற்கள் இந்திய இலக்கியத்தின் சாரம் என்ன?

குறிச்சொல்: இந்திய இலக்கியத்தின் சாரம் என்ன?