குறிச்சொற்கள் இங்கே இங்கேயே… [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: இங்கே இங்கேயே… [சிறுகதை]