குறிச்சொற்கள் ஆழி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: ஆழி [சிறுகதை]