குறிச்சொற்கள் ஆலயம் தொழுதல்

குறிச்சொல்: ஆலயம் தொழுதல்