குறிச்சொற்கள் ஆலயம் எவருடையது?

குறிச்சொல்: ஆலயம் எவருடையது?