குறிச்சொற்கள் ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்பு

குறிச்சொல்: ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்பு

காலப்பதிவு – ஆனந்தரங்கம் பிள்ளையின் நாட்குறிப்புகள்

ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை  தினப்படி சேதிக்குறிப்பு பாண்டிச்சேரிக்கு 1985ல் நான் முதல்முறையாகச் சென்றேன். ரோமெய்ன் ரோலந்து நூலகத்தில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஆனந்தரங்கம்பிள்ளை டைரிக்குறிப்புகளை அப்போதுதான் பார்த்தேன், அதைப்பற்றி பேச்சுவாக்கில் கேள்விப்பட்டிருந்தேனே ஒழிய சொல்லும்படியாக ஏதும் தெரிந்திருக்கவில்லை. அதை...