குறிச்சொற்கள் ஆணவகொலைகளும் தன்பரிசோதனையும்

குறிச்சொல்: ஆணவகொலைகளும் தன்பரிசோதனையும்

ஆணவகொலைகளும் தன்பரிசோதனையும்

    செய்தி அறிந்தபோது வெளியூரிலிருந்தேன். இடைவெளியில் கொந்தளிப்பாக ஒரு பதிவுஎழுதினேன். அதை நீக்கி மிதமாக எழுதப்புகுந்த இன்னொரு பதிவு மேலும் கொந்தளிப்பாக இருந்தது. கடைசியாக இது. இப்போது ஒன்றும் சொல்வதற்கில்லை, ஏற்கனவே சொல்லிவருவனவற்றை மீண்டும்...