குறிச்சொற்கள் ஆடம் ஸ்மித் முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் வரை’

குறிச்சொல்: ஆடம் ஸ்மித் முதல் கார்ல் மார்க்ஸ் வரை’