குறிச்சொற்கள் ஆகவே கொலை புரிக

குறிச்சொல்: ஆகவே கொலை புரிக

ஆகவே கொலைபுரிக!- கடிதம்

சமீபத்தில் தங்களின் ‘ஆகவே கொலை புரிக’ நூலை படித்தேன். குடும்ப வரலாறு குடும்ப வரலாற்றை அனைவரும் தெரிந்துவைத்துருக்க வேண்டும் என்று முன்பே எங்கே படித்திருக்கிறேன். அனேகமாக இது எந்தக் குடும்பத்திலும் இல்லை எனலாம். அதிகபட்சம் இவருடைய...