முகப்பு குறிச்சொற்கள் அளப்பருந் தன்மை

குறிச்சொல்: அளப்பருந் தன்மை