குறிச்சொற்கள் அறிவியல் கட்டுரை

குறிச்சொல்: அறிவியல் கட்டுரை

நகரும் கற்கள்

என் ராமதுரை எழுதும் அறிவியல் கட்டுரைகளை அவ்வப்போது வாசிப்பதுண்டு. அறிவியலை அறிமுகம் செய்வதற்குரிய நேரடியான, சுருக்கமான , புறவயமான மொழி. தகவல்களாலேயே சுவாரசியத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன். பாலைவனத்தில் கற்கள் நகர்வது பற்றிய இந்தக்கட்டுரை என்னை...

அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதுவது எப்படி?

இணையத்தில் அறிவியல் கட்டுரைகள் எழுதிப் புகழ்பெறுவதற்கு உயிரி அறிவியல் ஆய்வாளரான நண்பர் பிரகாஷ் சங்கரன் எழுதியிருக்கும் இந்தக்குறிப்பு மிகவும் உதக்கூடியது. ஏற்கனவே பல்வேறு அறிவியல் தளங்கள் இந்தப் பாணியைக் கடைப்பிடித்து வெற்றிபெற்றுள்ளன என்பதை...