குறிச்சொற்கள் அறிவியலும் சூழியலும்

குறிச்சொல்: அறிவியலும் சூழியலும்

அறிவியலும் சூழியலும்

அன்புள்ள ஜெமோ நம்மாழ்வார் குறித்த உங்கள் கட்டுரையின் மையம் இதெல்லாம்தான் 1 ஓர் அறிவியல்கருத்தை அது மக்களிடம் போய்ச்சேர்ந்துவிடவேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்குப் புரியும் விதமாகச் சொல்லலாமா? 2 ஓரு மாற்றுஅறிவியல்முறையை நிலைநாட்டுவதற்காக அதை அறிவியலுக்கு எதிரான நம்பிக்கையாக...