குறிச்சொற்கள் அறவுணர்ச்சி

குறிச்சொல்: அறவுணர்ச்சி

நம் அறவுணர்ச்சி

அன்புள்ள ஜெ இசை யின் அற்புதமான ஒரு கவிதை. கிருஷ்ணன் நம் அறவுணர்ச்சிக்கு ஒரே குஷி நம் அறவுணர்வு ஒரு அப்புராணி நாம் வரைந்து வைத்திருப்பது போல் அதற்கு புஜபலமில்லை. நம் அறவுணர்வு ஒரு மெல்லிய பூனைக்குட்டி ஒரு துண்டுமீனின் வாசனைக்கு அது கூப்பிடும்...