முகப்பு குறிச்சொற்கள் அருள்திரு பர்தலேமியு சீகன்பால்கு

குறிச்சொல்: அருள்திரு பர்தலேமியு சீகன்பால்கு