குறிச்சொற்கள் அம்மா வந்தாள்

குறிச்சொல்: அம்மா வந்தாள்