குறிச்சொற்கள் அமுதம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: அமுதம் [சிறுகதை]