குறிச்சொற்கள் அன்னம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: அன்னம் [சிறுகதை]