முகப்பு குறிச்சொற்கள் அந்நிய நிலத்தின் பெண்

குறிச்சொல்: அந்நிய நிலத்தின் பெண்