குறிச்சொற்கள் அந்த முகில் இந்த முகில் (குறுநாவல்)

குறிச்சொல்: அந்த முகில் இந்த முகில் (குறுநாவல்)