குறிச்சொற்கள் அந்தகக் குலம்

குறிச்சொல்: அந்தகக் குலம்