முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதிர்ஸ்யந்தி

குறிச்சொல்: அதிர்ஸ்யந்தி