குறிச்சொற்கள் அக்கித்தம் அச்சுதன் நம்பூதிரி

குறிச்சொல்: அக்கித்தம் அச்சுதன் நம்பூதிரி