குறிச்சொற்கள் அகம் மறைத்தல்

குறிச்சொல்: அகம் மறைத்தல்