குறிச்சொற்கள் அஃக் பரந்தாமன்

குறிச்சொல்: அஃக் பரந்தாமன்