தேவதேவனும் நானும்

தேவதேவனும் நானும்

தேவதேவனின் கவிதையுலகம்

தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்

தேவதேவன் கடிதம்
கவிதையின் அரசியல் தேவதேவன்

தேவதேவனின் பரிணாமம்

தேவதேவனின் படிமங்கள்


தேவதேவனின் வீடு:ஒரு குறிப்பு

தேவதேவனின் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி

தேவதேவனின் பித்து

ஒளி வாழ்த்து!
கவிதையின் அரசியல்– தேவதேவன்

விரல்நுனி வண்ணத்துப்பூச்சி

நிழலில்லாத மனிதன்

மாசு

பருந்து
பாலையின் மலர்மரம்

மார்கழியில் தேவதேவன்

உதிர்சருகின் முழுமை

தேவதேவன் மகள் திருமணம்

உறவுகளின் ஆடல்
தேவதேவனின் கவியுலகம்
தேவதேவனின் கவித்தரிசனம்
http://www.jeyamohan.in/?p=32529

devaதேவதேவன் கருத்தரங்கம்
தேவதேவனின் பரிணாமம்

தேவதேவனின் படிமங்கள்
தேன்மலர்
தேவதேவனின் வீடு:ஒரு குறிப்பு


தேவதேவனின் கவிதைகளை ரசிப்பது பற்றி

தேவதேவனின் பித்து

பாலையின் மலர்மரம்

தேவதேவன் மகள் திருமணம்

தேவதேவனுக்கு ஓர் இணையதளம்

 

 

தேவதேவனின் தீவிரவாசகரான ஸ்ரீஇனிவாச கோபாலன் தொகுத்தது

 

முந்தைய கட்டுரைகாலடியோசை -கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைமலமறுத்தல்