கந்து -கடிதம்

1

ஜெ,

கந்து பற்றிய உங்கள் குறிப்பு வாசித்தேன். நாங்கள் ஊரில் சாதாரணமாக மாடு கட்டும் குற்றியைத்தான் கந்து என்று சொல்வோம். அதில் கட்டிவைத்து அடிக்கும் தண்டனையை கந்து அடிப்பு என்றும் சொல்வோம். திருடர்களை அப்படி அடிப்பதுண்டு. இதில் என்ன சொல்லாராய்ச்சி என்றுதான் தோன்றியது. சொற்கள் மக்களிடம் எப்படிப் புழங்குகின்றன என்று தெரியாமல் புத்தகங்களை வைத்துப் புரிந்து கொள்வதிலுள்ள மடமை இது.

கந்து என்ற தூய தமிழ்ச்சொல்லில் இருந்துதான் ஸ்கந்தன் என்ற வடமொழிச்சொல் வந்திருக்கும் என்று உங்கள் கட்டுரையில் சொல்கிறீர்கள். அதைப்பற்றி யோசித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்

சிவராம்

*

அன்புள்ள சிவராம்,

பலபொருட்களில் நாட்டார்வழக்கிலும் இலக்கியத்திலும் தொன்றுதொட்டே இருந்து கொண்டிருப்பதனால் கந்து என்பது பழைமையான தமிழ்ச்சொல். அது அப்படியே பிராகிருதத்தில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது. சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்கந்தன் என்னும் சொல் கந்து என்பதிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டதாக இருக்கலாம். ஸ்கந்தன் இங்கே கந்தனாக சொல்லப்பட்டான்.

சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள ஸ்கந்த என்னும் சொல்லுக்கு சம்ஸ்கிருத வேர் இருப்பதாக மோனியர் விலியம்ஸ் அகராதி காட்டவில்லை. இது ஒரு பொதுவான வாசிப்பு. இதைத்தான் சொன்னேன். இதை ஆராயவேண்டியவர்கள் இருமொழி வேர்ச்சொல் அறிஞர். அவர்களே உறுதியாகச் சொல்லமுடியும். நான் சொன்னது இது மட்டுமே

ஜெ

***

ஜெ

ஸ்கந்த என்பது தமிழ்ச்சொல்லான கந்து என்பதில் இருந்து சம்ஸ்கிருதத்திற்குச் சென்றது என்றும் அதற்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் வேர்ச்சொல் இல்லை என்றும் சொன்னீர்கள். ஸ்கந்த என்பது தன்னளவிலேயே ஒரு சம்ஸ்கிருத வேர்ச்சொல்தான். அதற்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அர்த்தங்கள் உள்ளன. தமிழில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னரே அது சம்ஸ்கிருதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது

கிருஷ்ணஸ்வாமி

*

அன்புள்ள கிருஷ்ணஸ்வாமி

தமிழில் கந்து ஒரு வேர்ச்சொல் என்பதனால் தமிழ் மொழியின் முதற்பதிவு முதலே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மற்றபடி வேர்ச்சொற்களை வைத்துக்கொண்டு ஆடும் மொழிவெறி ஆட்டங்களில் எனக்கு நாட்டமில்லை. நான் இதற்கெல்லாம் ஐரோப்பியர்களை மட்டுமே நம்புவேன்.  ஆளைவிடுங்கள். நன்றி

ஜெ

***

முந்தைய கட்டுரைசு.வேணுகோபால் -இருகடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅங்கே அப்பா காத்திருக்கிறார்!