விருது விழா 2016 புகைப்படங்கள் நாள் 2

 

Vishnupuram Award 2016

 

 

விஷ்ணுபுரம் விருது விழாவின் இரண்டாம் நாள் புகைப்படங்கள்.

விழா இரண்டாம் நாள் புகைப்படங்கள்