பிரியம்வதா -விமர்சனங்கள்

images

 

மீண்டும் புதியவர்களின் கதைகள் பிரியம்வதா

அறத்தின் எதிர்முகம்

அலை இருள் மண் கடிதங்கள்

சிறுகதை விமர்சனம் 9

சிறுகதை விமர்சனம் 11

சிறுகதை விமர்சனம் 5

சிறுகதை விமர்சனம் 3

சிறுகதை விமர்சனம் 1