நீர் நிலம் நெருப்பு – ஆவணப்படம் பதிவுகள்

நீர் நிலம் நெருப்பு ஆவணப்படம் பற்றிய இரு வலைப்பதிவுகள்

 

ஜெயமோகனின் ‘நீர் நிலம் நெருப்பு’ ஆவணப்படம்

 

ஜெயமோகன் பற்றிய ஆவணப்படம் 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_TLOCliA00&feature=youtu.be