ஆனால் கொஞ்சம் சப்பட்டை!

images

 

நான்கு வேண்டாம் ஒருகை உண்டா
தலையும் இல்லை வாலும் இல்லை
இதுவும் தெய்வமா என்று
கேட்பவர் கேட்கட்டும் மைல்கல்லே
எனக்குக் கண்ணில் நீ மகாலிங்கம்
ஆனால் கொஞ்சம் சப்பட்டை.

ஞானக்கூத்தன்