குணங்குடி-நாஞ்சில்

குணங்குடி மஸ்தான் சாயபு பற்றிய நாஞ்சில்நாடனின் இந்தக்கட்டுரை அறிமுகக் கட்டுரை என்ற அளவிலேயே அபாரமான வாசிப்புத்தன்மை கொண்டது. அவரிடம் நேரில் பேசுவதுபோன்ற அதே அனுபவம்