தினமலர் 22, பாத்திரத்தின் களிம்பு

இன்றைய தினமலர் கட்டுரை பாத்திரத்தின் களிம்பு.