பரப்பியம் அல்லது வெகு ஜன வாதம் குறித்து ..

பரப்பியம் அல்லது வெகுஜனவாதம் குறித்து இந்த இணையதளத்தில் நடந்த விவாதங்களை ஒட்டி ஊடக ஆய்வாளரும் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை தமிழ்த்துறை தலைவருமான அ.ராமசாமி இந்த கட்டுரையை அவரது இணையதளத்தில் பதித்துள்ளார். கடந்த காலத்தில் அவர் இந்த தளத்தில் எழுதியவற்றை நினைவுகூர்ந்து பரப்பியத்தின் இயல்பு மற்றும் அச்சொல்லை பற்றிய அவரது தரப்பை பதிவுசெய்திருக்கிறா

http://www.ramasamywritings.blogspot.com/

முந்தைய கட்டுரைகடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகடிதங்கள்