வாசகர் சந்திப்புகள்

புதியவாசகர்களின் சந்திப்புகள் ஊட்டியில் 13,14 ஆம் தேதியும் ஈரோட்டில் 6.7 ஆம் தேதிகளிலும் நிகழவிருக்கின்றன. இருசந்திப்புகளிலும் முழுமையாகவே பங்கேற்பாளர்களை நிறைத்துவிட்டோம். கொள்ளளவுக்கு அதிகமாகவே. எனவே இடமில்லை

மேலும் வரவிரும்புபவர்களின் கடிதங்கள் உள்ளன. வழக்கம்போல மேமாதம் ஊட்டியில் இலக்கியமுகாம் நிகழும். இது அனைவருக்குமானது. அதற்கு மேல் இன்னொரு புதியவர்களின் சந்திப்பை வேறெங்காவது அமைக்கமுடியுமா என பார்க்கிறேன்

அனைவருக்கும் நன்றி