கோவை சங்கரர் உரை ஒலிப்பதிவு

1

 

கோவையில் நான் ஆற்றிய சங்கரர் பற்றிய உரை. சவுண்ட் கிளவுட்

https://soundcloud.com/jeyamohan-writer/sankarar-jeyamohan 

https://archive.org/details/SankararJeyamohan