சிங்கப்பூர் உரையாடல் 2015

1

சிங்கப்பூர் அன்மோக்கியா நூலக அரங்கில் சென்ற அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி நான் ஆற்றிய சிற்றுரையும் அதன்பின் எழுந்த வினாக்களுக்கான விடைகளும்

உரை: சவுண்ட் கிளவுட்