கதைகளைப்பற்றி கேசவமணி

1

என் சமீபத்திய சிறுகதைகளைப்பற்றி கேசவமணி எழுதிய குறிப்புகள்

பெரியம்மாவின் சொற்கள் பற்றி

கரடி

ஒரு கணத்திற்கு அப்பால்