1

விஷ்ணுபுரம் நாவலின் முன்னுரை பற்றி கேசவமணி எழுதிய குறிப்பு