காந்தியம் இன்று -உரை

IMG_20150920_181524_HDR

காந்தியம் இன்று. 20-09-2015 அன்று கோவை பாரதீய வித்யா பவனில் நிகழ்த்திய உரையின் ஒலிவடிவம்

உரை ஒலிவடிவம்