காளிந்தி காளிந்தி…

https://www.youtube.com/watch?v=oe5nCcFHRho

காளிந்தீ காளிந்தீ
கண்ணண்டே பிரிய சகி காளிந்தீ
ராச விலாசவதி ராகினி
ராதைய போல நீ பாக்யவதி

கோபாங்கனகள் தன் ஹேமங்கராகங்கள்
ஆபாதசூடம் அணிஞ்ஞாலும்
நின்னல கைகளில் வீணமர்ந்நாலே
கண்ணனு நிர்விருதியாகூ

பூஜா சமயத்து ஸ்ரீகுருவாயூரில்
பொன்னும் கிரீடம் அணிஞ்ஞாலும்
நின்றே விருந்தாவன பூசூடியாலே
கண்ணனு நிர்விருதியாகூ

காளிந்தீ காளிந்தீ
கண்ணண்டே பிரிய சகி காளிந்தீ
ராச விலாசவதி ராகினி
ராதைய போல நீ பாக்யவதி

முந்தைய கட்டுரைஆலிவர் சாக்ஸ் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஇந்திரநீலம் நிறைவு