நியூ ஜெர்ஸி உரை

 

8

நியூ ஜெர்ஸி தமிழ்ச் சங்கத்தில் ஆற்றிய உரை – ஒலி வடிவம்