வாஷிங்டன் டிசி சதுக்கத்தில்

வாஷிங்டன் டிசியின் நண்பர் நிர்மல் பிச்சை இல்லத்தில் இருக்கிறேன்.

படங்கள்