பாஸ்டனில் நண்பர்கூட்டத்தில் பேசிய உரை. வாசிப்பின் விதிகள்