அறிவியல் சிறுகதைகள் தொகுப்பு

  அறிவியல் புனைகதை வரிசை 1 : ஐந்தாவது மருந்து

  அறிவியல் புனைகதை வரிசை.2- இங்கே, இங்கேயே…

  அறிவியல் சிறுகதை வரிசை.3- விசும்பு

  அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 4 – பூர்ணம்

  அறிவியல் புனைகதைவரிசை 5 – பித்தம்

  அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 6 – உற்றுநோக்கும் பறவை

  அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 7 – நம்பிக்கையாளன்

  அறிவியல் புனைகதை வரிசை 8 – நாக்கு

  அறிவியல் சிறுகதை வரிசை 9 – தமிழ் இலக்கிய வடிவங்கள் நேற்று இன்று நாளை: ஓர் ஆய்வு

  விசும்பு:அறிவியல்புனைகதைகள் அறிமுகம்:பி.கெ.சிவகுமார்