நித்யா புகைப்படங்கள்

புகைப்பட நிபுணர் தத்தன் புனலூர் எடுத்த நித்யசைதன்ய யதியின் புகைப்படங்களின் தொகைநூலில் இருந்து எடுக்கபட்ட படங்கள்

சுவாமி தன்மயா [டாக்டர் தம்பான்] வுடன்
சுவாமி தன்மயா [டாக்டர் தம்பான்] வுடன்

[ஜப்பானிய மாணவி மியாகோ. கீழே நான் 1992ல்]


[மேலே ஓருலகம் நிறுவனர் காரிடேவிஸுடன்]