ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் பற்றி சாம்ராஜ்

விஷ்ணுபுரம் விருது 2014 – ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் பற்றி சாம்ராஜ்