வெண்முரசு- சுயராஜ்யா கட்டுரை

ஜடாயு சுவராஜ்யா இதழில் வெண்முரசு பற்றி எழுதிய கட்டுரை
Venmurasu: A sublime literary masterpiece in the making

வெண்முரசு அனைத்து விவாதங்களும்