அஷ்டபதி

ஜெயதேவ அஷ்டபதி. ஐம்பதாண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒருநாளும் நினைவிலும் கனவிலும் நிறமிழக்காத லலித மதுர கோமள பதாவலி.

ஜெ

யா ரமிதா வனமாலினா சகி

தீர சமீரே யமுனா தீரே
வசதிவனே வனமாலீ

[கண்டசாலா]

யாஹி மாதவா

பஷ்யதி திஷி திஷி

லலித லவங்கலதா பரிசீலன

http://gitagovinda.wordpress.com/

முந்தைய கட்டுரைகாந்தியைப்பற்றி…
அடுத்த கட்டுரைகாளியனும் ஹைட்ராவும்